Държавата освобождава парламентарните партии от плащане на наеми

07 Ное 2019 11:45

Политическите партии вече няма да плащат наем за имотите държавна и общинска собственост, които ползват, а само данък сгради и такса смет. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, внесен от регионалния министър Петя Аврамова., пише Offnews.bg.

Подобна поправка бе обещана от управляващите като мярка за облекчаване на финансирането на политическите сили след като субсидиите от държавата бяха орязани от 11 лева на 1 лев на получен глас.

"Министерският съвет може да учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години за задоволяване на административните нужди на централните ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи", пише в проекта, който предстои да бъде разгледан на правителствено заседание.

Политическите партии обаче няма да могат да използват имота за извършване на икономическа дейност.

Исканията за предоставяне на имотите - частна държавна собственост, за нуждите на централните ръководства на политическите партии, както и на регионалните им структури на територията на град София ще се подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител.

Към искането си политическите сили трябва да приложат подробна мотивировка, документ за регистрация, декларация за ползваните от политическата партия имоти - частна държавна или общинска собственост, и за начина на ползването им, документ за липса на публични задължения.

Освен това партиите трябва да декларират, че имотът-частна държавна собственост, ще се използва само за изпълнение на административните им нужди, както и че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на недвижимостта, както и документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група.

 

Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване.

В случай че дадена партийна централа се забави с плащането на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната за преотдаване на помещения, договорът за безвъзмездно ползване се прекратява.

При нарушение на предвидената забрана за осъществяване на икономическа дейност, договорът се прекратява едностранно от областния управител, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи, пише още в проекта.

Main Menu