Край с претрупаните учебници

25 Мар 2020 18:58

Министерството на образованието и науката слага край на претрупаните от информация учебници. С промени в Наредба 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се забранява на авторите на проектите на учебници да включват съдържание, което надвишава предвиденото в учебната програма.

Проектът за изменения в наредбата е публикуван за обществено обсъждане, след което ще бъде гласуван от Министерския съвет.

 
С проекта и мотивите може да се запознаете тук.

Сега тя не забранява на авторите да включват допълнително съдържание над предвиденото по учебна програма. Но то "затруднява учениците при усвояването на учебния материал и се превръща в предпоставка обучението им да се фокусира по-скоро върху придобиването на знания, отколкото върху използването на придобитите знания за постигане на резултати" - посочва министър Красимир Вълчев в мотивите си за предлаганата промяна.

С нея се цели интересът на учениците към ученето да се повиши, те да имат възможността да приложат знанията си на практика, а не да бъдат затрупвани с нова и нова теория, която нямат време да осмислят и приложат.

"Оптимизирането на учебното съдържание в учебниците е една от предпоставките за смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми - пише министър Вълчев.- Усвояването на определено учебно съдържание не трябва да се изчерпва само в придобиването на обем от знания и възпроизвеждането на основни понятия, факти, закони, правила и т.н., а и с практическата насоченост на придобитите знания и със способността на учениците да правят пряка връзка с дейностите."

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-лесно усвояване на учебния материал от учениците и преодоляване на негативните им нагласи към учебното съдържание; придобиване не само на знания, но и изграждане на умения за тяхното прилагане от учениците в реални ситуации от живота.

 

Проектът трябва да бъде гласуван след 15 април. Ако наредбата бъде обновена, ще влезе в сила след обнародването ѝ, тоест новите за предстоящата учебна година учебници вече ще трябва да бъдат съобразени с актуалните изисквания. Останалите ще продължат да се използват такива, каквито са до одобряването на нови по съответните предмети за съответните класове.

LGarden

Main Menu