Изследване: Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите, работещи с деца в ранна възраст

14 Ян 2021 11:31

 

Необходими са целенасочени политики за усъвършенстване на компетентностите на специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферите социална дейност, здравеопазване и образование, с цел повишаване на техните знания и умения. Важно е да се развие компетентностен профил, който да им даде възможност за специализация по ранно детско развитие както в началното образование, така и в продължаващото им кариерно развитие.
Това са част от изводите от изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, завършено в края на миналата година от фондация “За Нашите Деца”. Сред тях е и препоръката за утвърждаване на допълнителни форми на професионална подкрепа, като наставничество и менторство, както и формиране на общности от специалисти за взаимно учене.
Резултатите за всеки от секторите бяха дискутирани с широк кръг специалисти от ресорните министерства, представители на общини, университетски преподаватели, граждански организации на поредица от срещи. Първата такава беше посветена на сферата на социалните услуги. Участниците изтъкнаха, че събраните данни и изводи от изследването са навременни и полезни за формирането на политики за работната сила в тази сфера.
Препоръките на специалистите от фондация „За Нашите Деца“ за социалния сектор включват: профилиране на дейността на специалистите за работа с деца в ранна възраст и изграждане на техен компетентностен профил; необходимост от разработване на система за надграждащи и поддържащи обучения, основани на съвременни научни изследвания; облекчаване на условията на труд на социалните работници и подобряване на привлекателността на професията чрез възможности за кариерно развитие и заплащане в сектора. Изследването доказва позитивите от вече утвърдените добри практики на супервизия, наложени като стандарт за качество в сектора на социалните услуги. Съветът на специалистите е в краткосрочен план те да намерят своето място и сред политиките за образование и здравеопазване.
Инвестицията в професионалното усъвършенстване на специалистите в сектора на социалните услуги ще донесе сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Тя ще предостави на децата и техните семейства възможност за достъп до съвременни форми за подкрепа и иновативни услуги; ще повиши ефективността на комуникацията между родителите и социалните работници – а оттам, ще съдейства и за по-бързо преодоляване на трудностите, които срещат най-малките; ще се подобри имиджът на професията.
Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.
Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Main Menu