Удължават срока на ТЕЛК и НЕЛК

01 Юли 2022 14:52

Депутатите приеха без дебати на първо и второ гласуване в днешното пленарно заседание Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Народните представители единодушно приеха промените в законопроекта със 130 гласа "за", без против и въздържали се.

В законопроекта се цели да се удължи срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, за да се гарантира възможността за получаване на допустимата помощ от държавата до момента, в който ще е обективно възможно преосвидетелстването на лицата от органите на медицинската експертиза.

 

Именно поради това се предвижда срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК да се удължи до издаването на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., само когато съответното лице е предприело необходимите действия за преосвидетелстване в срок до 15 юли 2022 г., но поради обективна невъзможност, свързана с извънредното натоварване на съответните комисии, не могат да преминат през процедурата в законоустановения тримесечен срок.

По този начин ще се гарантира ползването на правата, произтичащи от валидното експертно решение само по отношение на лицата, които са предприели действия за преосвидетелстване, но не по тяхна вина към момента нямат издадени такива.

 

С цел да се гарантира възможността да се ползват от правата си съответните лица, се предвижда и задължението на регионалните здравни инспекции да предоставят информация за подадените заявления-декларации на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане в срок до 20 юли 2022 г. Предлага се законодателната промяна да влезе в сила от 1 юли 2022 г., за да се гарантира непрекъснатост при ползването на правата, регламентирани в действащото законодателство.