МРРБ: Има несъответствие между кадастралната карта и ПУП по отношение на парка в кв. „Кършияка”

15 Мар 2019 11:16

От Министерството за регионално развитие и благоустройство (МРРБ) информират за съществуващо несъответствие между Подробния устройствен план (ПУП) и кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) относно парка в квартал „Кършияка”, до хотел Санкт Петербург. Това съобщиха за Радио „Фокус” - Пловдив от пресцентъра на Министерството, след специално изискан
отговор. От Министерството заявяват още, че до този момент никой не ги е информирал за това несъответствие, в което по кадастрална карта имотът е отреден за трайно ползване „Комплексно застрояване“, а съгласно подробния устройствен план той е „Зона (терен) на Градски паркове и градини“. От Министерството посочват, че в случая отразяването на тези параметри в кадастралната
карта, като начина на трайно ползване и отреждането за поземлените имоти, по никакъв начин не оказва влияние на самите имоти. „Отреждането на имотите е по ПУП, а не това, което е в КККР”, се казва в отговора на министерството. КККР е регистрационна система, която не оказва влияние върху отреждането и отразява фактическото състояние на имота.
От Регионалното министерството заявяват още, че начинът на трайно ползване, записан в кадастралната карта при създаването ѝ, не е от значение и не може по никакъв начин да повлияе на истинското отреждане, което е по ПУП. Винаги може тези данни да се променят и приведат в съответствие с отреждането на имота по ПУП.


Регионалното министерството посочва, че Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в Пловдив се счита за сезирана и служебно ще промени начина на трайно ползване на имотите, след
като извърши необходимите проверки и се снабди с информация от администрацията на Община
Пловдив, респективно Район Северен.

В отговора на МРРБ се посочва още:


„Във връзка с поставените от Вас въпроси относно имот в град Пловдив, Ви информираме, че:  Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Пловдив са одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. КККР е влязла в сила и е в режим на поддръжка.


ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“, собственост на „Международен панаир Пловдив“ АД е образуван по Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК-София за одобряване на КККР на гр. Пловдив. Фирмата-изпълнител на кадастралната карта на гр. Пловдив е отразила начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ за ПИ с ИД 56784.506.534, т.е тези параметри за имота са още при одобряване и влизане в сила на КККР през 2009 г.

По заявление в вх.№01-300688-28.09.2017 г. в СГКК - Пловдив от „Парк хотел Санкт Петербург инвест“ ЕООД е поискано ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв. м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ да се раздели на два имота. От разделянето на имота са се образували: – ПИ с ИД 56784.506.1507 с площ 3019 кв. м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“.


– ПИ с ИД 56784.506.1508 с площ 16007 кв. м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“.
Начинът на трайно ползване не е променяно и остава такова, каквото е в одобрената КККР.  От одобряване на КККР до настоящия момент начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ не са променяни от СГКК-Пловдив, както за ПИ с ИД 56784.506.534, така и за последващия поземлен имот с ИД 56784.506.1508 (стар идентификатор 56784.506.534).


По ПУП отреждането за ПИ с ИД 56784.506.1507 и ПИ с ИД 56784.506.1508 е УПИ II-за обществено обслужване, кв.570 по плана на Пета градска част (кв. "Филипово"), одобрен 1965 година.
Отреждането (предвиждането) по ОУП на гр. Пловдив е за „Зона (терен) на Градски паркове и градини“ – Тоз (Зоз).“


С уверенията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство може да се счита, че усилията и протестите на жителите на квартал "Кършията" са постигнали успех и са доказали по категоричен начин, че гражданското общество може да коригира работата на институциите в България. Надяваме се да се стигне и още по-далеч и да се установи има ли виновни конкретни лица чрез нарочни действия, или престъпно бездействие.

Main Menu