Факелно шествие срещу противоречивия Закон за социалните услуги

11 Юли 2020 18:27

На 13.07.2020 г. от 20:00 часа от градинката пред Аптека Марица родители от Пловдив с подкрепата на родители от Пазарджик, Асеновград, Пещера и много други градове тръгват на факелно шествие по повод разглеждането на 14.07 в Конституционния съд на противоречивия Закон за социалните услуги, който, под маската на защита на децата и други уязвими групи, грубо погазва правата им, поставяйки ги в зависимост от частни интереси.
На частни доставчици на социални услуги, включително търговски фирми, се предоставят не само права да извършват определени услуги в помощ на социално-уязвимите, но и да поставят под диктат всяко семейство, както и да подчиняват (субординират) държавните органи! (Пример в края на текста)
Ярък пример е, че съгл. ЗСУ чл. 87 ал.1 дете може САМО да поиска социална услуга от частна фирма, доставчик на социална услуга, като родителите изобщо не биват уведомени.
Предоставянето на услугата е задължително и държавата плаща. За Доставчика няма задължение за удостоверяване дали детето говори истината или не. Ако то е под 14 години, Доставчикът уведомява Агенция за социално подпомагане. Ако детето е над 14 години дори АСП не научава, детето остава самотна жертва на частни търговски интереси.
Родителите се уведомяват само при желание на детето.
Чии конституционни права са засегнати в по-груба форма от ЗСУ - на детето или на родителите (да отглеждат и възпитават децата си до пълнолетието им) е въпрос на дискусия.
Репресивния характер на закона си личи и от огромните глоби за неизпълнение на предписания на новите „задължителни социални услуги“. Глобите започват от 2000 лева, като могат да стигнат до 5000 лева за първо нарушение (чл.169)!
Това са глоби, налагани на уязвими лица. Какво се случва с тях нататък всеки може да си отговори, отчитайки „модерната“ практика държавата и общините да събират вземанията си чрез частни съдебни изпълнители.
Едно от основните конституционни права, нарушено от ЗСУ е правото на социално подпомагане като държавно гарантирана безвъзмездна подкрепа за нуждаещите се. Той залага в себе си търговското начало, принципите на търсене и предлагане, предоставянето на помощ там, където има достатъчно на брой клиенти и според това, дали е икономически изгодно за доставчика на услуга.
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, смело заяви, че социалните услуги не са търговска дейност, защото НПО не отчисляват печалба.
За да покажем колко несъстоятелно е твърдението й, даваме пример с Фондация Асоциация Анимус, тази, която години наред управлява телефонната линия за пострадали от насилие.
Това е неправителствена организация, която е едноличен собственик на 4 дъщерни търговски дружества: „Анимус“ ЕООД, „Обучение и консултиране“ ЕООД, „Омоними“ ЕООД и „Баба блага баба“ ЕООД.
Разликата между приходи и разходи на Асоциация Анимус, която не се облага с данък върху печалбата, посочена в резервния капитал на Баланса е над 600 000 лева и за 2017 и толкова за 2018 година, като прави впечатление, че разходите са доста по-малко от приходите. Високата норма на печалба е характерна и за търговските й дружества.
В резюме основните конституционни права, засегнати от ЗСУ са:
1. Чрез ЗСУ конституционното право на социално подпомагане като държавно гарантирана безвъзмездна подкрепа за нуждаещите се, се заменя със „социална услуга“ – платена търговска дейност с цел печалба. Законът цели пълна всеобхватност, с потенциал да засегне всеки български гражданин, независимо от неговата възраст и реални нужди, а дори и нещо повече – въпреки неговото знание и съгласие.
2. Със ЗСУ, в противоречие с Конституцията и с общопризнатите норми на международното право, се отменя правото на неприкосновеност на личния и семейния живот на българския гражданин.
3. Със ЗСУ се нарушава конституционното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си до пълнолетието им, както и защитата на целостта на семейството като основна градивна клетка на обществото. Ролята и функциите на родителите се изземват и се предоставят на държавата и доставчиците на социални услуги под лозунга за защита правата на децата.
4. ЗСУ представлява заплаха за националния суверенитет и националната сигурност, тъй като чрез него се допуска чуждо влияние върху населението – основният правообразуващ елемент на суверенитета на държавата. Чрез ЗСУ чуждестранни икономически субекти получават възможност да оперират на търговски начала в област, която е известна като изключително чувствителна за стабилността на обществото и държавата.
5. Със ЗСУ се нарушава правото на гражданите да получат защита от неправомерните актове или действия на държавните органи и длъжностни лица, тъй като редица държавни правомощия се предоставят за упражняване на частни лица и организации, без да съществуват надеждни механизми за контрол и отговорност за вреди от действията или бездействията им.
6. Със ЗСУ се въвежда задължителна платена социална услуга, равносилна на данъчна тежест. Създават се условия за гарантирана печалба на частни икономически субекти, включително чуждестранни/чуждофинансирани, скрепени със средствата на държавната принуда.
· Пример 1 за субординация на държавните органи от НПО
От схемата на Координационен механизъм на Община Перник, за реакция в случаи на домашно насилие, при която едно НПО – „П.У.Л.С.“ координира, супервизира, обучава следните органи: Полиция, Дирекция Социално Подпомагане, Прокуратура, Съд, медицински служби, Адвокатска колегия, училища, Община, като освен това осигурява специалисти за оценка на риска, поддържа базата даннии други.
· Пример 2 за търговския характер на социалните услуги и дисбалансите, които пораждат невъзможност те да достигнат до всеки гражданин
От публикация в ec.europa.eu на Георги Богданов и Боян Захариев, „Европейска мрежа за социална политика“ на тема: „Bulgaria - New Social Services Act finally adopted“ четем, че според доклад на Института за пазарна икономика дисбаланси в предоставянето на услуги на местно ниво все още съществуват.
„Не е реалистично да се цели пълно териториално покритие на социалните услуги. Трябва да се изясни дали дисбалансите сами по себе си са проблем или са естествен резултат от дисбалансите в търсенето на такива услуги на местно ниво.“
Факелното шествие ще се проведе съвместно с шествията в градовете Варна, Русе, София.

 

Main Menu