БСП

Константин Георгиев от Кауза Пловдив: С какво поцинковани кофи популяризират културата на града

12 Окт 2021 16:51

 

Питане до кмета Здравко Димитров ще отправи общинският съветник от Коалиция „Кауза Пловдив“ Константин Георгиев на утрешната сесия на Общинския съвет.

Поводът е проект, финансиран от културната програма на Община Пловдив, изразяващ се в поставяне на 130 поцинковани кофи на разкопките на „Форум Запад” до Централна поща.

„Целта на Община Пловдив е опазване културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света. Това задължение на Община Пловдив е изрично установено в чл. 1 от Наредбата на Общински съвет Пловдив за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив.“, се казва в питането на Константи Георгиев.

„Възмутени граждани сезираха групата на Коалиция „Кауза Пловдив“, че от общинския бюджет се финансират проекти, нямащи културна стойност и не кореспондиращи на духа и културата на града ни. Това е поредният проект, будещ възмущение у пловдивчани. В тази връзка считам, че кметът трябва да отговори на следните въпроси:
Каква е идеята на този проект
С какво поцинкованите кофи популяризират град Пловдив и неговата култура
Смятате ли, че Община Пловдив е изпълнила задължението си за популяризирането на българската култура по света и за създаване конкурентноспособни културни продукти по Наредбата на Общински съвет чрез одобрението и финансирането на този проект
Кой е одобрил този проект
Каква сума е изплатила Община Пловдив и на кое физическо или юридическо лице за горецитираното събитие“ - коментира общинският съветник от групата на Коалиция „Кауза Пловдив.

Той изрази надежда, че през следващата година, Община Пловдив ще представи на своите жители и гостите на града най-после стойностна, разнообразна и обогатяваща културна програма.

 

 

 

 

 

 


ПИТАНЕ
От Константин Георгиев– Общински съветник
от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“

 

Уважаеми г-н Димитров,

Във връзка с постъпилите сигнали от граждани, свързани с поставените поцинковани кофи на разкопките на „Форум Запад” до Централна поща, имам към Вас следното питане:

На първо място, бих искал да отбележа, че целта на Община Пловдив е опазване културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света. Това задължение на Община Пловдив е изрично установено в чл. 1 от Наредбата на Общински съвет Пловдив за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив, приета с Решение № 340, взето с Протокол № 13 от 28.07.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп. с Решение № 247, взето с Протокол № 14 от 27.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 286, взето с Протокол № 13 от 26.07.2018 г.
Град Пловдив е изключително културно средище, което е съхранило многобройни древни паметници. Животът в града не е прекъсвал, което го нарежда сред най-древните постоянно обитавани градове в света.

Бих искал да обърна специално внимание на чл. 2 от цитираната по-горе Наредба на Общинския съвет. В него е установено, че целта на Наредбата е в съответствие с действащата нормативна уредба да се допринесе за стимулиране на многообразието на културния живот в Пловдив и активното участие на гражданите в изпълнението на общинската политика в сферата на културата при спазване на принципите на равнопоставеност, максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства за култура на Община Пловдив. Наредбата кореспондира и със заложените цели на Общинския план за развитие на община Пловдив, Културната стратегия на Община Пловдив, Стратегията за развитие на туризма.
Относно споменатите по-горе поцинковани кофи, които са 130 на брой, обърнати с дъното нагоре с поставени на тях огледала, е отпусната неизвестна сума от Община Пловдив.
Във връзка със спазването на посочените принципи за публичност, контрол при разпределение на финансовите средства и максимална ефективност и на основание чл. 33 ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 80, ал. 1 от Правилник за дейността и организацията на Пловдивски общински съвет, отправям към Вас следните въпроси:

1. Каква е идеята на този проект?

2. С какво поцинкованите кофи популяризират град Пловдив и неговата култура?

3. Смятате ли, че Община Пловдив е изпълнила задължението си за популяризирането на българската култура по света и за създаване конкурентноспособни културни продукти по Наредбата на Общински съвет чрез одобрението и финансирането на този проект?

4. Кой е одобрил този проект?

5. Каква сума е изплатила Община Пловдив и на кое физическо или юридическо лице за горецитираното събитие?

 

С уважение:

Константин Георгиев
Общински съветник от
Коалиция „Кауза Пловдив”