Община Пловдив разработва План за устойчива градска мобилност

19 Ное 2021 11:16

 

 

Община Пловдив разработва План за устойчива градска мобилност, предназначен да удовлетвори нуждите от мобилност на хората и бизнеса във всички населени места на територията на общината за по-добро качество на живот. Документът ще обхване период от 10 години - от 2022 до 2032 г., като трябва да е в съответствие с изискванията за стратегическо планиране на градското, регионалното и пространственото развитие. Бюджетът на обществената поръчка е в размер на 372 000 лв. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16 декември.

Планът за устойчива градска мобилност задава основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в града, както и възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране развитието на обществения транспорт. Чрез него ще се постигне устойчива градска транспортна система чрез:

- обезпечаване на достъп до работни места и услуги за всички;

- подобряване на безопасността и сигурността;

- намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия;

- подобряване на ефективността и ефикасността на транспортирането на хора и стоки;

- повишаване на привлекателността и качеството на градската среда.

Документът дава възможност за планиране на градската мобилност във всичките нейни аспекти за плавен поток на трафика, безопасна и достъпна система на градски транспорт, по-екологично чист град.

ПУГМ ще бъде обвързан с предвидените за реализация компоненти от одобрени проекти на Община Пловдив за периода 2021-2027 г., финансирани по оперативните програми на ЕС.

Очакваните резултати от разработването на ПУГМ са свързани с разработване на интелигентни и устойчиви решения за управление на транспорта и трафика в градската среда; интегрирани, интермодални, устойчиви, достъпни и атрактивни транспортни решения и услуги; подобрена координация, планиране и управление на градската мобилност.

За целите на изработването на Плана за устойчива градска мобилност ще се направи проучване на транспортното поведение и нагласите на жителите на община Пловдив чрез извършване на анкета за установяване на дела на различните видове пътувания по вид транспорт (modal split).

Допълнително ще се направят анализи на настоящата ситуация в обществения транспорт в Община Пловдив; степен на автомобилизация на населението на града; състояние на цялата транспортна инфраструктура на база на предоставена информация от Възложителя и/или други компетентни органи и лица, включваща улична/пътна мрежа, велосипедна и пешеходна мрежа, зарядни станции за електрически превозни средства и др.; зоните за платено паркиране; транспортната свързаност със съседните общини и индустриалните зони; ключови проблеми, свързани с развитието на градската мобилност; възможности за развитие на основните направления на градската мобилност.

За основните направления на градската мобилност следва да бъдат дефинирани концепции за развитие, които да отговарят на петте основни цели на Плана:

- достъпност;

- сигурност;

- опазване на околната среда;

- транспортни иновации и ефективност;

- качество на живот

Изпълнителят, който ще бъде избран, трябва да изработи визия на ПУГМ и концепция за развитие на основните направления на градската мобилност - проекти, мерки и действия по основните направления на градската мобилност; Икономическа оценка на ПУГМ; Наблюдение и оценка на ПУГМ.

 

Документът трябва да отразява насоките в Общия устройствен план на града, както и другите базови документи, третиращи транспорта - Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Генерален план за организация на движението, Програма за енергийна ефективност за периода 2020 – 2025 г., Общински план за развитие, Културна стратегия за 2014-2024г., ПИРО 2021 – 2027 г., „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. и други.