ВМРО иска повече време за дебат за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми

09 Апр 2020 13:27

Официална позиция на ПП ВМРО-БНД Пловдив във връзка с общественото обсъждане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, приет с Решение № 250, взето с Протокол № 12 от 28. 06. 2012 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. С Решение № 285, взето с Протокол№ 13 от 12. 07. 2012 г., изм. с Решение № 397 от 2014

Към настоящия момент на сайта на Община Пловдив за обществено обсъждане е качен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив. Най-напред бихме желали да отбележим, че поради обявеното извънредно положение в РБ, заради епидемията, така необходимият обществен дебат по темата не се е състоял. Важно е да се удължи времето за диалог. Има спорни текстове, които трябва да подлежат на обществена дискусия.

Ние от ВМРО-БНД гр. Пловдив, като политическа сила, сме трайно ангажирани с темата за демографските проблеми на България и търсим решение за тяхното преодоляване. Отдавна и многократно сме повдигали в обществото темата за проблемите на семействата и двойките с репродуктивни проблеми, като в продължение на няколко години именно по наше предложение бюджетът на Програмата беше увеличаван. Ето защо считаме за правилно да изкажем своята позиция и сега, като дадем конкретни предложения, които ще помогнат на тези хора да сбъднат най-съкровената си мечта, а именно – да прегърнат своя собствена рожба.

След като направихме детайлен прочит и се запознахме с така представения пред обществеността Проект на Правилника, и след като го обсъдихме с експерти в областта на репродуктивното здраве, както и с юристи, забелязахме, че в него има заложени редица спорни текстове, които е добре да бъдат преразгледани и подложени на широк обществен дебат.

  1. 1.Първият такъв спорен текст е в новосъздадения член 3а.,ал.1, според който: „От предвидените в бюджета на Община Пловдив средства се финансират изследвания и процедури, извършени в медицински заведения, отговарящи на следните условия:… т.4.Да са регистрирани и да осъществяват дейност на територията на Община Пловдив.“

Вторият спорен текст е в същия чл.3а,ал.2 и гласи: „...При стартиране на кампанията по подаване на заявленията от кандидатите за финансово подпомагане, първоначално се разглеждат заявленията на кандидатите – лечебни заведения, изразили желание за сътрудничество с Община Пловдив. След оповестяване на най-малко две лечебни заведения, сключили договор с Община Пловдив, се стартира набиране на заявления от кандидатите за финансово подпомагане (семейства или двойки). При липса на поне две медицински заведения, сключили договор с  Община Пловдив, заявленията за финансово подпомагане на лечението на семейства или двойки с репродуктивни проблеми ще се разглеждат/одобряват от комисията чрез индивидуален подход, в зависимост и вземайки под внимание специфичността на всеки медицински казус...“

Извършена е и промяна и на чл.4, като една от промените е следната: „...Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето и осъществяващо дейност на територията на Община Пловдив...“

Така записани тези текстове влизат в противоречие със Закона за здравето, където са заложени основополагащите принципи в здравеопазването, а именно принципите на равнопоставеност при ползване на здравни услуги от страна на пациентите, както и осигуряването на достъпна и качествена здравна помощ от страна на лечебните заведения. Гореупоменатите текстове ограничават правото на свободен избор на пациента, що се касае до избор на изпълнител на медицинската помощ, а именно лекуващ лекар и лечебно заведение, при спазване на правото за информирано съгласие. Оставяйки в този вид, записаните текстове ограничават семействата и двойките с репродуктивни проблеми да избират за свой изпълнител на медицинската помощ само три клиники от общо двадесет и седем лечебни заведения в страната, регистрирани да изпълняват дейности, свързани с асистираната репродукция и отговарящи на критериите на държавния Център за асистирана репродукция (ЦАР). Трябва да се отбележи, че условието да се допуска финансиране само в местни лечебните заведения води до реален риск хората с репродуктивни проблеми да нямат равен достъп до качествена и достъпна здравна помощ, поради факта, че не всяка клиника предлага пълен набор от терапевтични и диагностични процедури, съобразно конкретния здравословен проблем да дадения пациент.

Ние от ВМРО-БНД Пловдив категорично заставаме зад законовото право на всеки пациент сам да избира къде и как да му бъде оказвана дадена медицинска услуга, съобразно индивидуалните му потребности. Не трябва да се забравя, че асистираната репродукция също спада към медицинските услуги, за които Закона за здравето е приложим. Считаме, че оказването на дадена медицинска услуга следва да се извършва от съответните утвърдени със закон лечебни заведения при спазване на правилото за лоялната конкуренция, а не на териториален принцип. Достъпът на пациентите до лечебно заведение и правото на свободен избор е гарантирано от чл. 2 на Закона за здравето, който гласи: „...опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагането на принципите на равнопоставеност при ползване на здравни услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ“. Източникът на финансиране на тези медицински услуги не следва да бъде мотив за нарушаване на законите и не трябва да служи като оправдание за прилагане на рестриктивни и дискриминационни практики спрямо гражданите на Пловдив.

 

  1. 2.Прави впечатление във въпросния публикуван за обществено обсъждане проект на Правилник, че в списъка на лицата, които имат право на финансиране, не фигурират самотните жени, които имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Пловдив. Това лишава немалка част от пловдивските граждани, в лицето на тези жени, от равен достъп до финансово подпомагане за медицинска услуги при лечение на безплодието им. Считаме, че това е абсолютно недопустимо в една европейска държава в 21 век и представлява явна дискриминация по признака лично и семейно положение. Много от тези жени имат нужда от финансово подпомагане, защото издръжката пада единствено и само на техните рамене. Немалък брой жени са претърпели някакви операции или имат определени заболявания, които затрудняват възможността им да заченат по естествен път. Също така немалък е и процентът от тях, които са млади жени, в активна възраст, които са коректни данъкоплатци. Не трябва личното или социалното положение на пловдивския гражданин да е оправдание той да не получи финансовата подкрепа, от която има нужда и която му се полага във връзка с дейностите, свързани с асистираната репродукция.
  1. 3.В предложения за обществено обсъждане проект е заложено одобрената финансова помощ да бъде отпускана от Общината в рамките на съответната бюджетна година, след влизане в сила на решение на Общински съвет Пловдив. Това не само би затруднило гражданите, кандидатстващи за финансиране, които са подали своите документи и са одобрени в края на последното тримесечие от годината, а реално би ги лишило от възможността да използват полагащите им се средства, заради практическа невъзможност да се извършат самите медицински процедури, за които помощта е предназначена. Доколкото ни е известно, особено при нужда от осигуряване на донорски яйцеклетки за ин витро процедури, жените чакат между 6 и 18 месеца и поради тази причина смятаме, че срокът трябва да е съобразен с реалността. Отделно самата административна процедурата е бавна, отговорната комисия по одобряване на молбите заседава рядко и се изисква чисто технологично време за обработка на документацията, поради което възниква риск от това тези финансови средства да бъдат загубени и неусвоени от страна на част от кандидатстващите лица.

В тази връзка предлагаме да бъде приет времеви период от 12 месеца след одобряването на даден кандидат за финансово подпомагане, в който период той да има достатъчно време да извърши необходимите действия, а в последствие да представи пред Община Пловдив съответните първични счетоводни документи за осребряване, за да успее да получи определената финансова помощ.

  1. 4.Адмирираме решението относно това таванът на средствата, отпускани от общината за кандидат, да бъдат завишени на 2000 лв. За нас това е една стъпка в правилната посока и искрено се надяваме тя да не остане единствена в тази насока. Но промяната в размера на отпусканата финансова помощ (при запазване на общия бюджет на Програмата) създава от своя страна риск въпросните средства да не достигнат на фона на общия брой подадени заявления за финансово подпомагане и има реална опасност кандидатствалите след средата на годината да не бъдат одобрени или дори да не бъдат допускани до кандидатстване. Това ще ги постави в неравностойно положение, като ще се наложи да чакат следващата бюджетна година, за да подадат своите документи наново, което излишно ще утежни работата на и без това натоварената администрация в община Пловдив. А от друга страна, нека не забравяме, че за самите пациенти фактора „време“ много често е съществен. В тази връзка предлагаме в Правилника да се добави текст, които да регламентира възможност за създаване на листа на чакащите (одобрени) кандидати, в случай, че бюджетът, предвиден за тази дейност, бъде изчерпан преди приключване на съответната бюджетна година и не бъде актуализиран своевременно.

 

  1. 5.Следва да се обърне специално внимание на 3 вида медицински дейности, които не са предвидени адекватно (или въобще не са включени) в Програмата.

Първият вид са вътрематочните инсеминаци (IUI), за които е посочено, че ще се заплаща само един брой, а в случаите на т.нар. „неизяснен фактор“ на безплодието, за одобрение, държавния фонд изисква да са извършени четири такива неуспешни асистирани процедури.

Вторият вид медицински дейности, които въобще не са включени в Програмата са операциите. За съжаление това са манипулации, които доста често съпътстват асистираните процедури с диагностична или терапевтична цел, но също не се финансират от държавния Ин витро фонд. Същите представляват едно съществено финансово перо при лечението на репродуктивни проблеми. Повечето от тези операции са неинванзивни, свързани са с наличието на модерна, високоспециализирана апаратура, те са високотехнологични и изискват обучени и високо квалифицирани медицински специалисти с богат опит. Обичайно пациентите избират да извършат тези операции, доверявайки се на лекуващия си лекар или на тесен специалист от неговия екип в същото лечебно заведение и не се насочват към държавни заведения, където евентуално биха могли да ги извършат по НЗОК.

И третата липсваща медицинска манипулация, която е важна и дори се изисква от някои от пунктовете на настоящия Правилник е т.нар. „цветна снимка на маточните тръби“ или ХСГ– хистеро-салпингография и също коства известна немалка сума в частните клиники, които не работят по договори с НЗОК.

  1. 6.С оглед на спазване на принципа на обективност и безпристрастност при взимане на решенията в постоянните комисии на Общински съвет Пловдив, предлагаме техният състав да бъде подсилен и разширен с още двама души-един представител на дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив и един независим експерт по въпросите на преодоляването на безплодието. В момента чл.7 предвижда подобно разширение на състава на Комисията по обсъждания Правилник, но е посочено 9-тия член на Комисията да е по чл.12, ал.2. Проблемите, които ние виждаме в това са 2 – единия е, че тази алинея е замислена да обезпечи евентуална медицинска експертиза на специалист по асистирана репродукция във връзка с определени медицински казуси, но това би довело до конфликт на интереси, защото специалистите по асистирана репродукция практикуват именно в клиниките, в които ще се лекуват част от кандидатите. Ние нямаме нищо против такива специалисти да се канят при нужда в определени случаи, но те да са в качеството си на консултанти, а не на пълноправни и постоянни членове. Затова считаме за по-правилно към комисията да се присъедини като пълноправен член представител на НПО, работещо в областта или независим експерт, който представлява гледната точка на пациентите и има компетенция във връзка с критериите и организацията на работа както на държавния фонд инвитро, така и на общинските програми. Такава практика съществува от много години в доста от работещите общински програми в България и имаме информация, че тя дава много добри резултати.

В заключение ще кажем, че трудно би могло да бъде изчерпано само с тези изброени предложения нашето становище във връзка с предоставения за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив. Има още редица промени по конкретни членове, алинеи и точки, които е необходимо и желателно да бъдат направени, след пълноценно и детайлно обществено обсъждане, съвместно с експерти от сферата на репродуктивното здраве, както и с неправителствени организации и заинтересовани граждани и юридически лица. Открито апелираме към открит обществен дебат по темата и считаме, че това е единственият възможен начин да се създаде един функциониращ, гъвкав, модерен, обективен и насочен в полза на гражданите Правилник. Ние от ВМРО-БНД Пловдив ще предложим гореизброените предложения чрез представителите ни в Общински съвет Пловдив – нашите общински съветници, за обсъждане и гласуване на сесия, така че тези предложения да бъдат взети под внимание в името на спазване на правата на хората с репродуктивни проблеми и създаването на един наистина работещ Правилник!

Main Menu