Община Асеновград остана финансова стабилна

21 Авг 2019 18:59

 


Финансови данни за бюджетен период 2015-2019 г. на Община Асеновград

За четирите години бюджетът на Община Асеновград се движи като изпълнение в във финансови граници от 30 до 35 милиона лева:
2015 г. – 35 019 521 лв.;
2016 г. – 33 820 079 лв.;
2017 г. – 28 189 380 лв.;
2018 г. – 30 466 257 лв.;
2019 г. –отчет към м. юли– 23 670 093 лв.

Преходните остатъци варират от 3,6 милиона /за 2016 г./ до 10 милиона за 2019 г. към м. юли.
-2015 г. – 4 262 651 лв.;
-2016 г. – 3 673 184 лв.;
-2017 г. – 5 796 636 лв.;
-2018 г. – 7 090 868 лв.;
-2019 г. – 10 310 741 лв. към м. юли.

Видовете приходи за финансиране на държавните дейности са: общата субсидия за делегираните от държавата дейности, целеви трансфери и преходен остатък, реализиран от държавни приходи в края на предходната година.

За периода 2015 - 2019 г. приходите за делегираните от държавата дейности по години са, както следва:
-2015 г. – 18 839 502 лв.;
-2016 г. – 18 499 994 лв.;
-2017 г. – 20 740 003 лв.;
-2018 г. – 22 357 044 лв.;
-2019 г. –отчет към м. юли–12 791 395 лв.

Местните приходи се формират от данъчни и неданъчни приходи, приходи от собственост, такси, глоби постъпления от продажби, помощи и дарения и други; целева субсидия за капиталови разходи; целеви трансфери; безлихвени заеми и преходен остатък, реализиран от местните приходи в края на предходната година.
За периода 2015 - 2019 г. местните приходи по години са, както следва:
-2015 г. – 16 180 019 лв.;
-2016 г. – 15 320 085 лв.;
-2017 г. – 7 449 377 лв.;
-2018 г. – 8 109 213 лв.;
-2019 г. –отчет към м. юли – 10 878 698 лв.

През 2016 г. Община Асеновград започна изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. В този проект данъкът върху добавената стойност е недопустим разход по оперативната програма и се възстановява на Общината от НАП. През 2017, 2018 и 2019 г. продължава възстановяването на средства от НАП на този данък по сметката на Общината.

Реализираните икономии в края на годината от местните приходи по години са, както следва:
-2015 г. – 1 798 767 лв.;
-2016 г. – 1 927 876 лв.;
-2017 г. – 3 742 869 лв.;
-2018 г. – 5 269 460 лв.;
-2019 г. – 6 212 514 лв. към м. юли.

За реализиране на инфраструктурни обекти и за осигуряване на собствено участие в проекти от Европейския съюз Общината е използва дългосрочни банкови кредити и кредит от фонд „Флаг”, както следва:
1. За изграждане и основен ремонт на улична мрежа през 2014 г. Общината е сключила дългосрочен инвестиционен кредит с Общинска банка при следните параметри:
- стойност по договор - 3 000 000 лв., реално 2 981 582,09 лв.;
- краен срок на погасяване - 2024 г.
- фиксиран лихвен процент за целия период - 3,16 %;

Погасяването на задълженията по този договор е:
- до 2018 г. - общо - 1 174 394,38 лв.;
- за 2019 г. общо - 436 718,75 лв.;
- до 2024 г. общо – 1 881 337,50 лв.

2. За осигуряване на собствения принос по проект „Проект за рехабилитация на ВИК мрежа и изграждане на ПСОВ” през 2016 г. Общината сключи дългосрочен инвестиционен кредит със СИБАНК /сега ОББ/ при следните параметри:
- стойност по договор – 8 600 000 лв., реално се очаква да се усвоят не повече от 8 595 790 лв.;
- краен срок на погасяване - 2026 г.
- фиксиран лихвен процент за целия период - 1,67 %;

Погасяването на задълженията по този договор е:
- до 2018 г. –- 178 650,91 лв.;
- за 2019 г. –общо – 1 208 778,05 лв.;
- до 2026 г. –общо – 7 954 903,87 лв.
В случай, че се усвои по-малка сума от този кредит, общото задължение по него ще е по-малко.

3. За изплащането на разходите за ДДС, които не се възстановяват от проекта, а от НАП, и за покриване на финансовите корекции по проект „Проект за рехабилитация на ВИК мрежа и изграждане на ПСОВ” през 2017 г. Общината сключи договор с Фонд „Флаг” при следните параметри:
- стойност по договор -5 000 000 лв.;
- краен срок на погасяване - 2020 г.
- с лихвен процент - 2,483 %;

Погасяването на задълженията по този договор е:
- до 2018 г. - 130 012,64 лв.;
- за 2019 г. – 1 105 803,39 лв.;
- за 2020 г.– 4 017 105,12 лв.

 

 

LGarden

Main Menu