Информация за обектите на "Лафка" в община Асеновград

12 Май 2020 12:54

По време на априлското редовно заседание (от 29.04.20 г.) на Общински съвет - Асеновград общинският съветник Дамян Борисов отправи питане към администрацията. Община Асеновград предостави отговор до него. В името на прозрачността и публичността на управлението, публикуваме въпроса и отговора, за да се запознае и обществеността.

Дамян Борисов: "Въпрос относно сигнал на хора, които се свързаха с нас. Той е във връзка с позиционирането на десетки, а може би, и повече павилиони с отпаднало предназначение - на бившата "LAFKA", които са навсякъде около града, както знаете. Има ли юридическо лице след всички събития, които се случиха в края на февруари и началото на март (мисля беше), което да плаща наем на общината за тези обекти, или те стоят просто с неустановен статут досега, и ако е така, до кога ще продължи това?"

Отговор - инженер Стоян Димитров (заместник-кмет на община Асеновград):

Уважаеми г-н Борисов,
Във връзка с изнесени факти и обстоятелства в средствата за масова информация, за прекратяване оперативната дейност на „Лафка Маркет“ АД, с писмо изх. №14-00-1142/27.02.20 г., община Асеновград отправи официално запитване относно намеренията на компанията по отношение на сключения договор за наем от 10.05.13 г. на 23 броя терени – публична общинска собственост, разположени на територията на Асеновград, изменен с допълнителни споразумения от 07.05.14 г. и 23.04.15 г., и издадените удостоверения за регистрация на търговска дейност на открито за разполагане на хладилни витрини за безалкохолни напитки и фризери за сладолед.
В отговор на нашето запитване със заявление вх. №94-Й-21/28.02.20 г. „Лафка Маркет“ АД заяви желание да бъде прекратено действието на удостоверенията за регистрация на търговска дейност на открито, считано от 01.03.20 г. На 02.03.20 г., при извършена проверка от служители на общинска администрация е установено, че площите за търговия на открито по издадените удостоверения не са освободени от хладилните витрини и фризерите за сладолед. С писмо изх. № 94-Й-21-1/04.03.20 г. дружеството е уведомено, че съгласно действащата нормативна уредба (чл.21, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград), необходимо условие за прекратяване действието на удостоверенията е прекратяване на ползването на площите за търговия на открито. Съоръженията започнаха де се премахват поетапно и до 01.04.20 г. терените по издадените на дружеството удостоверения за регистрация на търговска дейност на открито бяха освободени (констатирано от служители на общинска администрация), а удостоверенията - прекратени.
С писмо вх. №14-00-1142-1/17.03.20 г. „Лафка Маркет“ АД ни уведоми, че остава страна по договор за наем от 10.05.13 г. на 23 броя терени – общинска собственост, като всички дължими плащания да продължат да се фактурират по установения ред. За дължимите суми по договора за наем на наемателя ежемесечно се изпращат проформи фактури. На 22.04.20 г. на e-mail е изпратена и подробна финансова справка за задълженията на „Лафка Маркет“ АД към 21.04.20 г. Към 29.04.20 г. „Лафка Маркет“ АД дължи по договора за наем и издадените удостоверения за регистрация на търговска дейност на открито, както следва:
1. Наемна цена за периода от 01.03.20 г. до 30.04.20 г. в размер на 787,38 лева и 131,22 лева с ДДС. (Освен посочената сума се дължи и неустойка до момента на погасяване на задължението).
2. Такса по издадени удостоверения за регистрация на търговска дейност на открито и лихви в размер на 1 906,60 лева. (Освен посочената сума се дължи и законна лихва до момента на погасяване на задължението.)

Main Menu