Съветници в Хисаря пак се опитват да свалят такса ТБО за фирми

21 Ян 2019 22:12

На 22 януари 2019 година в 13 часа ще се състои сесията на Общинския съвет. На нея ще се дискутира бюджета на общината за 2019 година. Освен това ще се гледа и една важна точка за такса битови отпадъци, която е върната от юристите на Областната управа - Пловдив като противоконституционно. Тя беше приета на 28.12.2018 година, а е върнато от областният управител на 11.01.2019. Съветниците на ГЕРБ, БСП и „Коалиция за Хисар” се опитват да прекарат решение което гласи: Юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 2013 година, които са извън Хисаря, заплащат такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното населено място. Срещу това решение гласуваха инж. Вълко Макавеев, инж. Ненко Костов, Гатьо Султанов и д- Стефан Недевски.

 
Според юристите на Областна управа е констатирана частична незаконосъобразност на Решение №690 на Общински съвет Хисаря. "Освобождаването от заплащане на такси е регламентирано в разпоредба на чл. 8, ал 6 от ЗМДТ, според която общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9 ЗМДТ. Освобождаването от заплащане на дължима такса от ползвател на услуга следва да бъде разгледано в контекст на конституционния принцип за равенство - чл. 6 и чл. 19 от Конституцията на Република България. Неспазването на принципа и липсата на ясно очертана обосновка, каквато е установена при проверка на приложените книжа, е предпоставка за поставянето на гражданите или икономически субекти в неравноправно положение, което е недопустимо от утвърдения в страната правен ред", се казва в мотивите на юристите на областна администрация.
Припомняме, че преди една година Административният съд – Пловдив отмени решението на хисарските съветници от 5 септември 2017 година за опрощаване на данъците на фирма Натура – фит, построена с европейски пари за около 6 милиона лева. Тогава съветниците опростиха 4/5 от сумата 72 905 лв., натрупана и неплатена в срок ТБО за периода 2014 – 2017 г. на фирма „Натура фит“ ЕООД, която бе поискала разсрочване, а ОбС разсрочи остатъка от 1/5. Незаконосъобразното решение на местния парламент разклати сериозно политическия живот в Община Хисаря, след като юристите на Областна управа не видяха нищожността му, а самите съветници отказаха да го отменят с гласовете на коалицията, която го и прие „ГЕРБ – БСП“. Така се стигна до прецедента кмет да съди местния парламент.

Main Menu