РИОСВ - Пловдив следи замърсяването на Стара река

20 Юни 2019 19:10

РИОСВ – Пловдив продължава да следи дали се изпълнява даденото предписание на „ВиК“ ЕООД и на община Кричим с цел отстраняване на причините, довели до замърсяване на р. Стара река от Градската пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ). Срокът за изпълнение е едномесечен и той още не е изтекъл.

На 28 май екип с представители на РИОСВ - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извърши съвместна проверка на р. Стара река, след като институциите бяха сезирани за замърсяване чрез „зеления телефон“. Граждани алармираха, че реката тече с необичаен тъмносин цвят и има специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село има измряла риба. При огледа беше установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) на гр. Кричим. Констатирано бе, че пречиствателната станция работи с нарушен технологичен режим, а в точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис.

 

Тогава РИОСВ даде предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешителното за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането й в нормална експлоатация. В едномесечен срок от проверката двете институции трябва да уведомят директора на РИОСВ – Пловдив за предприетите действия по отстраняване на възникналия проблем.
Все още в екоинспекцията не е получена информация съгласно направените предписания. Към момента няма нови сигнали за замърсяване на обекта.

LGarden
Камилски дол

Main Menu