ЗАПАЛЕНО СМЕТИЩЕ ТРЕТИРАНО ОТ БАБХ И ОБЩИНА, КАТО ПАСИЩЕ, СИСТЕМНО ОБГАЗЯВА ХИЛЯДИ В СЕЛО ТРУД

05 Юли 2019 10:37

Повече от година назад местното Сдружение „Бъдеще за село Труд“ алармира за проблема, несъответствията и потенциалните заплахи. Сигнализиран е  Кметски съвет на с. Труд, в който членуват кмета на с. Труд, както и всички общинските съветници от селото. За проблема се напомня на лични срещи, общоселски събрания, срещи с жители, като последния сигнал е от м. Март 2019г.

Още за проблема от потърпевшите:

„Представяме Ви "Поземлен имот 73242.150.45". Още от 2015г. община „Марица” го е обявила за пасище което се отдава за ползване срещу 6 лв/декар на животновъдите съгласно регистрацията им в Интегрираната информационна система на БАБХ. Това е видимо и от Решения с №168 и №169 на ОбС Марица взети с Протокол №6 от 04.06.2015г. Към решение №169 е включено и Приложение №1 – „ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТАИ ЛИВАДИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”На страница 25 от (отдолу нагоре) е посочено това пасище "Поземлен имот 73242.150.45".Всичко това може да се види на следния адрес: http://maritsa.bg/uploads/1434370869-1467187142-.pdf. Не изключваме и възможността, след като община „Марица” го е предоставила за общо ползване на животновъдите, някой от тях да го е наел (по документи) и да ползва и субсидии за него! (предстои да стане ясно чрез ЗДОИ). И през 2019г. "Поземлен имот 73242.150.45" е определен за общо ползване като „пасище”.Това се вижда на стр.62 от „ПРОГРАМАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА 2019 ГОДИНА”. Раздел Х. „Мери, пасища и ливади – общинска собственост”. А) „Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)”. Какво излиза - терена е ПАСИЩЕ, а не СМЕТИЩЕ! „

Според Станимир Тончев  от Сдружение „Бъдеще за село Труд“, местната власт поставя жителите пред опасността да бъдат глобени с от 300 до 10 000лв, посочвайки им този терен за изхвърляне на отпадъци.

„Мнението ми е, че както по въпроса със сметището, така и много други, в местната самоуправа няма достатъчно желание, и мотивация да бъдат решени проблеми на населението.  Вчера научихме, че сметището е закрито от РИОСВ Пловдив още 2009-та година, което е поредния парадокс – бих обобщил всичко това с думите „контролирана мизерия“… За „ежегодишния контрол“, за какъвто говори РИОСВ-Пловдив в медийното пространство няма място за коментар! Що за прилаган контрол е този, след който сметището си е функциониращо и не е мръднало 10 години, след постановлението на директора на РИОСВ-Пловдив? Писали преписания и съставяли актове! Какво от това? Явно за тези институции приоритет е да събират глоби, а не да пазят здравето на данъкоплатците! Обръщам се от името на Сдружение „Бъдеще За село Труд“ - ще направим всичко възможно тази история да има благоприятно развитие, както за хилядите потърпевши от палежите, така и за тези, които се притесняват, къде ще изхвърлят растителните отпадъци във времето!“ допълва Станимир Тончев.

 

Ако има работещи институции, би следвало те да се самосезират във връзка с редица потенциални и настоящи нарушения:

  1. 1. Закона за управление на отпадъците.Кметът на община „Марица” в рамките на неговите компетенции по чл.19 от Закона за управление на отпадъците /и особено тези по чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО/, би следвало незабавно да предприеме необходимите от закона мерки и действия за ликвидиране на това нерегламентирано /незаконно/ сметище в село Труд. Контролен орган е РИОСВ
  2. 2. Наредба №1 „За поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество,за организацията и безопасността на движението на територията на община „Марица” Пловдивска област”. Нарушени съответно - Чл.10. ЗАБРАНЯВА СЕ: …………………..3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. 4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките. Контролен орган кмета на община Марица.
  3. 3. Наредба „За условията и реда за изхвърляне събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространение отпадъци на територията на община „Марица”. Нарушени съответно: Чл.3, ал.3…………т.14. предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им и Чл.7. На физическите и юридически лица, притежатели /причинители/ на отпадъци, се забранява: 1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците; 2. изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
  4. 4. Нарушен е Закона за геодезията и картографията.При пожара и изхвърляне на отпадъците може да се унищожи намиращата се в този поземлен имот /ПИ 73242.150.45/„триангулачната точка” 439/179.070, която е чест от Държавната геодезична мрежа. Това деяние се наказва по чл.52. ал.1 от Закона за геодезията и картографията с глоба от 100 до 1000лева, ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание. Контролен орган МРРБ.

Main Menu