Приеха годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на „Родопи”

30 Ян 2020 13:54

 

Общински съвет „Родопи” прие програмата за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост. Програмата отразява намеренията на Община „Родопи” за начина на стопанисване на собствеността си през календарната 2020 година и е обвързана с годишния бюджет на общината.
Планираните приходи от сделки с имоти за тази година са в размер на 1 135 500 лева. Те ще влязат в общинската хазна от продажби, наеми и концесии.
През 2020 година Община „Родопи” очаква най-голямата сума от продажби. 700 хиляди лева са заложените средства от продажби на сгради, общинска собственост. Останалата сума е от продажба на земеделска земя.
Община „Родопи” предоставя под наем общински имоти и земя, като планираните приходи от тази дейност са в размер на 130 хиляди лева.
5500 лева е сумата, която всяка година постъпва в бюджета на Общината от концесии. На територията на „Родопи” действат два концесионни договора, при които с особено право на ползване са футболните стадиони в селата Брестник и Марково.
За отчуждаване на имоти, разширяване на гробищни паркове и смяна на статут Община „Родопи” е заделила 100 хиляди лева.
Още 20 хиляди лева са предвидени за застраховки на имоти-публична общинска собственост, толкова е сумата за маркиране и за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти.
Общо предвидените разходи, свързани с придобиване и разпореждане с общинската собственост са 215 хиляди лева.
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, в община „Родопи” за 2020 година е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.

Main Menu