Сдружение Ботев свиква Общо събрание на 1 септември

27 Авг 2019 10:56

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“, със седалище град Пловдив, бул. „Източен“ №10, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на Сдружението и свое решение, взето на заседание от 01.08.2019г., свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 01.09.2019г. от 10.00 часа в град Пловдив, ул. „Константин Нунков“ № 13а, хотел „Интелкооп”, зала В1, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и финансов доклад на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ от датата на избирането му до датата на Общото събрание.
2. Вземане на решение за освобождаване на досегашния представител на Сдружението в Съвета на директорите на „ПФК БОТЕВ“АД и за избор на нов представител.
3. Стадион „Христо Ботев“

На общото събрание могат да присъстват само актуалните членове на Сдружението, заплатили всички суми по членския внос до 01.08.2019г.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени членове на Сдружението.

LGarden

Main Menu