ВМРО предлага дългосрочно решение за зоните, част от зелената система на Пловдив

31 Мар 2023 10:59

Общинските съветници от групата на ВМРО Стефан Послийски, Владимир Кисьов, Димчо Петров и д-р Иван Црънчев входират предложение относно придобиването от Община Пловдив на зони с обществен интерес, като възлага на кмета Здравко Димитров да води преговори със собствениците на недвижимите имоти.

 

През последните няколко години сме свидетели на голямо обществено напрежение от страна на обществеността на гр. Пловдив във връзка със статута, поддържането и развитието на зелените площи на територията на община Пловдив. Безспорно е значението на зелената система за града ни като множество експертни мнения и становища са в полза на нейното развитие, като същото обстоятеслтво е в унисон и с обществените нагласи на гражданите.

За да предотвратим бъдещи обществени напрежения, неясноти и откровени спекулации по темата, както и да вземем адекватни и точни решения, което смятаме, че е нашата работа като общински съветници, избрани от гражданите на града, започваме поетапно и последователно да извършваме оценка на имотите, възможностите и формата за евентуалното им придобиване и приобщаването им като интегрирана част от зелената система на гр. Пловдив.

Настоящето предложение е само начална стъпка на засвидетелстване на общата воля на всеки един от нас за дългосрочно подобряване на градската среда чрез подсигуряване на достатъчно социализирани зелени площи, което от своя страна ще подобри неминуемо условията за живот в града. Предожените в настоящето предложение имоти са към настоящия момент отразени в ОУП на гр. Пловдив като зелени площи и площи за спортни дейности.

Искаме изрично да уточним, че изборът на конкретен имот за тази цел е чрез императивната санкция на Общински съвет, след провеждане на дискусии в съотвените компетентни постоянни комисии, като същото следва да е дългосрочна политика от страна на община Пловдив, чрез приемането на стратегия за оценка и евентуално придобиване на такива имоти през следващите години, съобразно бюджетната възможност на общината.

 

Ето и пълният текст на предложението:

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЛОВДИВ

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ:

ППГОС “ВМРО-БНД” КЪМ ОБС ПЛОВДИВ

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане на Кмета на община Пловдив за провеждане на преговори със собстввениците за придобиване от страна на Община Пловдив на редица недвижими имоти, представляващи обществен интерес за града

 

Уважаеми общински съветници,

 

През последните няколко години сме свидетели на голямо обществено напрежение от страна на обществеността на гр. Пловдив във връзка със статута, поддържането и развитието на зелените площи на територията на община Пловдив. Безспорно е значението на зелената система за града ни като множество експертни мнения и становища са в полза на нейното развитие, като същото обстоятеслтво е в унисон и с обществените нагласи на гражданите.

За да предотвратим бъдещи обществени напрежения, неясноти и откровени спекулации по темата, както и да вземем адекватни и точни решения, което смятаме, че е нашата работа като общински съветници, избрани от гражданите на града, започваме поетапно и последователно да извършваме оценка на имотите, възможностите и формата за евентуалното им придобиване и приобщаването им като интегрирана част от зелената система на гр. Пловдив.

Настоящето предложение е само начална стъпка на засвидетелстване на общата воля на всеки един от нас за дългосрочно подобряване на градската среда чрез подсигуряване на достатъчно социализирани зелени площи, което от своя страна ще подобри неминуемо условията за живот в града. Предожените в настоящето предложение имоти са към настоящия момент отразени в ОУП на гр. Пловдив като зелени площи и площи за спортни дейности.

Искаме изрично да уточним, че изборът на конкретен имот за тази цел е чрез императивната санкция на Общински съвет, след провеждане на дискусии в съотвените компетентни постоянни комисии, като същото следва да е дългосрочна политика от страна на община Пловдив, чрез приемането на стратегия за оценка и евентуално придобиване на такива имоти през следващите години, съобразно бюджетната възможност на общината.

 

Във връзка с така направените предложения и мотиви и в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, съгласно която придобиването на имоти от страна на Община Пловдив се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, следва да бъде възложено на кмета на община Пловдив да проведе преговори с представляващите долувизираните имоти за придобиване от страна на община Пловдив, както следва:

1. Поземлен имот 56784.510.222, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, м. ПАРК ОТДИХ И КУЛТУРА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 4253 кв. м., стар номер 510.222, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

2. Поземлен имот 56784.510.290, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1306 кв. м., стар номер 510.290, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

3. Поземлен имот 56784.510.288, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1701 кв. м., стар номер 510.288, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

4. Поземлен имот 56784.510.293, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1677 кв. м., стар номер 510.293, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

5. Поземлен имот 56784.510.292, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1703 кв. м., стар номер 510.292, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

 

6. Поземлен имот 56784.510.437, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1318 кв. м., стар номер 510.437, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

7. Поземлен имот 56784.510.294, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 6677 кв. м., стар номер 510.294, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

8. Поземлен имот 56784.510.557, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Няма данни, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 50375 кв. м., квартал 5 по плана на парк “Отдих и култура”, парцел IV, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

9. Поземлен имот 56784.510.87, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, ул. “6-ти септември” № 2-а, вид собств. Държавна, публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 8577 кв. м., стар номер 510.87, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

10. Поземлен имот 56784.510.662, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, ул. “Ясна поляна”, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2630 кв. м., квартал 1, парцел ХIII-510.662- за подстанция 110/220 кV, от закрит тип и БКТП, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

 

11.Поземлен имот 56784.510.295, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За водна спортна база, площ 563126 кв. м., стар номер 510.295, квартал 1- нов, парцел част от III-ти гребен олимпийски канал, съоръжения зеленина и общ. обсл. дейности, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заповед за одобрение на КККР № КД-14-16-1341/14.10.2011 г. на Началник на СГКК- Пловдив,

12. Поземлен имот 56784.510.164, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 11417 кв. м., стар номер 510.164, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заповед за одобрение на КККР № РД-18-6389-11.08.2016/11.08.2016 г. на Началник на СГКК- Пловдив, като в това число и да води преговори за размера на цената и формата на придобиване, на която община Пловдив би могла да придобие гореописаните имоти.

Като взе в предвид, че във връзка с така изложената мотивна част на предложението и в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС Общинският съвет- Пловдив

 

РЕШИ:

 

I. Дава съгласие и възлага на Кмета на община Пловдив да води преговори със собствениците на горевизираните поименно имоти, а именно:

 

1. Поземлен имот 56784.510.222, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, м. ПАРК ОТДИХ И КУЛТУРА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 4253 кв. м., стар номер 510.222, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

2. Поземлен имот 56784.510.290, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1306 кв. м., стар номер 510.290, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

3. Поземлен имот 56784.510.288, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1701 кв. м., стар номер 510.288, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

4. Поземлен имот 56784.510.293, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1677 кв. м., стар номер 510.293, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

5. Поземлен имот 56784.510.292, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1703 кв. м., стар номер 510.292, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

 

6. Поземлен имот 56784.510.437, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1318 кв. м., стар номер 510.437, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

7. Поземлен имот 56784.510.294, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 6677 кв. м., стар номер 510.294, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

8. Поземлен имот 56784.510.557, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура” № 0, вид собств. Няма данни, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 50375 кв. м., квартал 5 по плана на парк “Отдих и култура”, парцел IV, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

9. Поземлен имот 56784.510.87, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, ул. “6-ти септември” № 2-а, вид собств. Държавна, публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 8577 кв. м., стар номер 510.87, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

10. Поземлен имот 56784.510.662, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, ул. “Ясна поляна”, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2630 кв. м., квартал 1, парцел ХIII-510.662- за подстанция 110/220 кV, от закрит тип и БКТП, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

11.Поземлен имот 56784.510.295, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За водна спортна база, площ 563126 кв. м., стар номер 510.295, квартал 1- нов, парцел част от III-ти гребен олимпийски канал, съоръжения зеленина и общ. обсл. дейности, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заповед за одобрение на КККР № КД-14-16-1341/14.10.2011 г. на Началник на СГКК- Пловдив,

12. Поземлен имот 56784.510.164, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, пк. 4000, “Парк отдих и култура”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 11417 кв. м., стар номер 510.164, заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заповед за одобрение на КККР № РД-18-6389-11.08.2016/11.08.2016 г. на Началник на СГКК- Пловдив, относно придобиване на същите от страна на община Пловдив, чрез водене включително на преговори за размера на цената и формата на придобиване, на която община Пловдив би могла да ги придобие.

II. При постигане на съгласие между страните, Кметът на община Пловдив да внесе предложение в Общински съвет – Пловдив за придобиване на собственост на имотите, съобразено с възможностите на общинския бюджет.

III. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящето решение и изготвянето на текущи доклади на всяко тримесечие, считано от момента на влизане на решението в сила.

 

С УВАЖЕНИЕ, ППГОС “ВМРО-БНД”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПА:

/г-н Стефан Послийски/