Становище на "Запрянови - 03" за кариера "Делчевото 2"

21 Ян 2023 11:15

Във връзка с множество публикации в медии, в социалните мрежи и в публичното пространство, като цяло, ние, от фирма „Запрянови – 03“ ООД, искаме да използваме правото си на отговор по казуса с кариерата в с. Горнослав, община Асеновград. С това становище представяме истината по темата, тъй като многократно се спекулира и се публикуват неистинни твърдения, които не са подкрепени с доказателства. Считаме, че това е целенасочено уронване престижа на фирмата и категорично ще търсим съдебна отговорност на инициаторите на протеста за нанесени нематериални щети. Убедени сме, че чрез публикациите, в които представяната информация е невярна и изопачавана, се цели извеждане на политически дивиденти за определени партии. Във времена на икономическа криза, държавна нестабилност и дори война е недопустимо подобно нагнетяване на напрежение сред хората.

 

Нашето желание е с прости думи да обясним пред всички, че твърденията за незаконосъобразност и увреждане на природата от концесията са неверни:

 

1. Районът на кариерата е на достатъчно безопасно разстояние от трите села – Горнослав, Орешец и Червен – и няма да засегне по никакъв начин живота нито на хората, нито на животните или ще наруши и увреди фауната.
2. Извършвани са многократни проверки и след като е установено, че няма пречка да се реализира инвестиционното намерение, е издадено положително становище от министерствата на регионалното развитие, здравеопазването и околната среда и водите, както и от всички агенции и инспекции, ангажирани със случая. Инвестиционното намерение е одобрено и от компетентния орган по опазване на околната среда и водите, което е било обект на съдебен контрол.
3. Съдебната експертиза е констатирала, че: инвестиционното намерение не попада в границите на защитена територия; използваните технологични методи няма да доведат до нарушаване качествата на регенеративните способности на природните ресурси и местообитания в района.
4. Направените проучвания показват, че на практика, взривните дейности няма да се извършват едновременно с определено количество експлозив. Според изследванията, дори това да се допусне и в резултат – наляганията, влиянието и ударната вълна от летящи каменни късове – няма да повлияят на околните населени места, тъй като разстоянията са достатъчно безопасни за хора, животни и сгради. Допълнително за това, допринася и релефът в местността, горите, температурата в района и други показатели. Т.е. няма да бъде нарушено екологичното равновесие, нито ще се засегне целостта на археологически ценности.
5. Твърденията, че липсва хидрогеоложко проучване и съответно, че концесията е незаконна - не са верни. Такова изследване е направено, но никой от инициаторите на протеста не се е обърнал към нас, за да му го предоставим.

 

Отнасяме се с разбиране към тревогите на местните хора по повод бъдещата дейност по кариерата. Държим да отбележим, че опасенията им са напълно неоснователни. Подбудителите на протестните действия умело използват страховете на жителите на близките села, за да чертаят апокалиптични картини за бъдещето на района, в който ще се осъществява концесията. Физически, отстоянията на терените на кариерата, както и методите на добиване на материалите са такива, че рискът от увреждане на водоизточниците, природата, състоянието на атмосферния въздух, е нулев. В това може да се уверите от снимките, които прилагаме към писмото. Подкрепяме правото на мнение и протест на всеки един отделен жител на населените места, защото живеем в страна със свобода на словото и можем свободно да изразяваме позицията и възмущението си. Но когато човек не е достатъчно информиран по даден казус, той неволно става жертва на манипулация с користна цел. А именно, създаване на напрежение и подтикване към физическа саморазправа между хората и бизнеса, които до преди няколко месеца са съжителствали безпроблемно. Недопустимо е също да се представят неистинни документи с цел въвеждане на местните жители в заблуждение.
Изрично посочваме, че сме преминали всяка една стъпка от законовите процедури, в продължение на 10 години, за да стигнем до днешна дата, когато вече трябва да започне да се извършва реалната работа в обекта. Цялата документация е публично достъпна. Неколкократно е обявявано инвестиционното намерение, както изисква закона – в печатни и електронни медии. В обстановка на непрекъснати избори обаче, точно сега, определени политически лица, на гърба на обикновените граждани, искат да добият популярност. Имаме разрешения от всички видове институции, включително съд, които са ангажирани с извършване на проверки и съответно е издадено положително становище.

Фирма „Запрянови - 03“ ООД остава отворена за всякакъв вид обсъждане, оповестяване на информация и срещи с медии и жители, проявяващи интерес, за представяне истинността по казуса.