МТСП с позиция за разходите на политическия кабинет във ведомството от началото на мандата му

23 Фев 2024 21:26

Във връзка с изказването на народния представител от парламентарната група на „Има такъв народ“ г-н Тошко Йорданов в Народното събрание на 23.02.2024 г. относно разходите на политическия кабинет на МТСП от началото на мандата му, в което се твърди, че политическият кабинет на министъра е извършвал неправомерни разходи, Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище:

След получен парламентарен въпрос от народния представител г-н Цветан Предов на 02.02.2024 г. относно разходвани средства за издръжка на политическия кабинет на министъра на труда и социалната политика, протоколни срещи и подаръци, е изпратена справка в табличен вид за разходите, свързани с работата на политическия кабинет, който към съответния момент се е състоял от министър, трима заместник-министри, началник на кабинета, парламентарен секретар и трима съветници – общо девет души, като до 18 декември 2023 г. заместник-министрите са били четирима, тоест десет души.

Справката е изготвена от финансовия отдел на МТСП и посочва:

1. Извършени разходи за издръжка на кабинета на министъра и политическия кабинет (командировъчни в страната и извън страната) за периода 06.06.2023 – 01.02.2024 г. в общ размер 66 531 лв.

- Разходите за командировъчни на министъра в чужбина за 14 командировки за този период са на обща стойност 33 743.00 лв., като най-голямата сума е 4091.54 лв. за пътни разходи и три нощувки, в която се включват две командировки – в Женева, Швейцария, за защитата на доклада на България за правата на децата пред Комитета по правата на детето към ООН като част от българската делегация заедно с МЗ, МОН, МП и ДАЗД, и в Атина, Гърция, за участие в конференция на сп. The Economist на тема демография, където разходите за нощувка са поети от организаторите.

- Две от командировките са еднодневни, девет са двудневни и три са тридневни.

2. Извършени разходи за закупуване на движими материални активи (телефон, лаптоп, таблет, сервизи и др.) за министъра и политическия кабинет за периода 06.06.2023 – 01.02.2024 г. в общ размер 63 812 лв. В това число влизат следните по-съществени разходи:

- 3 броя интерактивни дисплеи за нуждите на цялото Министерство на труда и социалната политика, които не са закупени за нуждите на политическия кабинет, но са отчетени в това перо. Те се използват ежедневно във всички заседателни зали в сградата и от всички отдели и дирекции на министерството при провеждане на срещи, заседания и обучения, включително с участници от чужбина, както и с представителите на МТСП в Европа. Обща стойност: 35 490.00 лв.;

- 7 броя лаптопи за членовете на политическия кабинет на обща стойност: 17 485.09 лв. Необходимостта от закупуването на нови лаптопи е наложена от неизправното техническо състояние на наличните лаптопи, наследени от политическия кабинет. Използват се за отдалечен достъп на членовете на кабинета до информационните и комуникационни системи на МТСП, достъпни чрез специален софтуер, включително за работа в деловодната система на МТСП.

Закупеното движимо имущество е собственост на МТСП и остава в активите му и след напускането на политическия кабинет. Разходи за сервизи не са извършени.

3. Разходи за протоколни срещи и подаръци за периода 06.06.2023 – 01.02.2024 г. не са извършени за нуждите на политическия кабинет, а от името на МТСП. Те са част от протокола при посрещане на високопоставени гости по покана на министъра или при посещения в отговор на покани от партньори на министерството. Обща стойност: 17 247 лв.

Тази сума включва и коледните подаръци от МТСП към негови партньори, като всички подаръци са закупени от социални предприятия или предприятия с кауза и за благотворителни цели. Останалите членове на Министерския съвет бяха приканени от министъра на труда и социалната политика да направят същото, като редица от тях се присъединиха към инициативата на МТСП. В мандата на настоящия политически кабинет МТСП не е извършило разходи за отпечатване на календари, картички и тефтери. Протоколните подаръци включват български православни икони, книги за историята, културата и традициите на България, и традиционни сувенири. С оглед на гореизложеното Министерството на труда и социалната политика потвърждава, че всички разходи са извършени по надлежния законов ред.

Становището на Министерството на труда и социалната политика е, че за провежданите комплексни политики е необходимо задълбочено познание на практиките в останалите страни-членки на Европейския съюз, както и споделянето на двустранен опит с държави, преминали или преминаващи през процеси, подобни на случващите се в България. Настоящият политически кабинет на Министерството на труда и социалната политика продължава да следва политика на откритост и отчетност на разходите и дейностите си. Заинтересованите лица могат да получат информация по надлежния ред.