Лилия Недева: Ще работим за удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

31 Мар 2023 15:55

Коалиция "Заедно" разработва нов стратегически план за развитието на българската енергетика с основни акценти енергийна ефективност, ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници, водородни технологии и внедряване на иновативни решения, съпроводени с промени в нормативната база и регламентиране на механизми за контрол. Това посочи кандидатът за народен представител от 16 МИР Пловдив - град Лилия Недева.

Според нея е необходимо да има нов стил на открито и професионално управление на отрасъла в интерес на потребителя и обществото. Създаване на механизъм за защита на енергийно уязвимите домакинства, изложени на риск при кризи от различен характер. Разработване и изпълнение на национална програма за стимулиране на изграждането на индивидуални ВЕИ за домакинства и предприятия.

Категорично полагане на максимални усилия за още едно удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй“. Заедно с това незабавно започване подготовка за изграждане на 7 и 8 блок на атомната централа. Използване на най-иновативните, интегрирани и оперативно съвместими решения на ядрената енергетика, които могат да се приложат за изграждане на 7 и 8 блок.

Провеждане на одити на държавните структуроопределящи енергийни дружества, разработване на нови управленски програми, включително закриване на неефективно работещи и паразитни звена, оптимизиране на електрически мрежи и изваждане на мрежовите оператори от БЕХ. Разработване на нов устав на БЕХ и нови правила за работа на Фонда "Сигурност на електроенергийната система“.

Разработване на комплексни програми за превръщане на въглищните региони в работещи индустриални зони със съвременни технологии, нисковъглеродни производства и привличане на инвеститори във високотехнологични производства с висока принадена стойност и висок експортен потенциал. Създаване на условия и постигане на договорености от страна на държавата за трансформиране на съществуващите въглищни ТЕЦ към дейности свързани с прилагането на алтернативно гориво и внедряване на заместващи паро-газови модули. Успоредно с това разкриване на нови работни места и преквалификация на заетите чрез използване на европейския инструментариум, предвиден в "Модернизационния фонд“, "Фонда за възстановяване и устойчивост“, Фонда "Just transition.

Предприемане на решителни действия за развитие на кръговата икономика, енергийно ефективните сгради и транспорта с ниски емисии. Планиране на инвестиции, насочени в трансформация от линейния тип икономика в кръгов модел на управление и функциониране на отраслите, оказващи сериозни щети върху околната среда, биоразнообразието и климата.

Опазването на биологичното разнообразие и екосистемите в България е една от основните ни цели, като стремежът ни е да се подобри състоянието на всички застрашени екосистеми и животински и растителни видове.

https://www.facebook.com/liliya.nedeva.37

https://www.facebook.com/koaliciazaedno

Коалиция "Заедно“ е с бюлетина 8.
Купуването и продаването на гласове са престъпления!