В Община Куклен стартираха планови ремонти на уличната и градската инфраструктура

29 Мар 2024 11:47

В Община Куклен стартираха планови ремонти на уличната и градската инфраструктура. Завършиха работите по ул. "Шипка", където беше извършена подмяна на водопровода и газификацията на улицата, също така се изградиха нови тротоари, бордюри и подстъпи към гаражите.
В момента се извършва основен ремонт на ул. "Стръмна", като се подменя напорният водопровод, който обслужва горната зона на града. Планира се замяна на азбесто-циментовите тръби с полиетиленови, което ще намали загубите на вода.
Общинското ръководство активно работи за намиране на финансиране, за да бъде подменена и завършена цялостната ВиК инфраструктура както на Куклен, така и в селата от общината.
Освен това, започнаха дейности по облагородяване на зелените площи в централната градска част, като се създават условия за оптимално поддържане на съществуващите и новосъздадени зелени и цветни площи.

Паралелно с ремонта на уличната мрежа се изгражда и поливна система, която ще осигури ефективно и икономично напояване на тревната площ, цветните фигури и храстовата растителност в градинките.

Вече е изградена поливната система в две от градинките в централната част на града. Общината планира и разширение на съществуващите зелени площи и изграждане на нови, с цел подобряване на жизнената среда в общината.