Холсим кариери със становище за с.Шишманци

24 Мар 2023 19:10

Относно планирания протест на жители на с. Шишманци срещу инвестиционното намерение на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за дейности по търсене и проучване на находище на инертни материали „Шишманци-3“ от дружеството изл1зоха с позиция:

 

Общественият интерес налага дружеството ни да предостави на Вашето внимание фактите по горепосочената тема. Разчитаме на Вашето съдействие за тяхното обективно и безпристрастно отразяване.

Не оспорваме законовото право на гражданите да изразяват своята позиция, но категорично се противопоставяме срещу опитите на отделни техни говорители да ни вменяват противоправни действия и чрез откровени спекулации, популизъм и неверни твърдения да преекспонират влиянието на нашата дейност върху екологията и общественото здраве.

Извършваме дейността си в съответствие със закона и най-добрите браншови практики, осигуряваме стратегически важен за строителството материал, плащаме концесионни такси; инвестираме, осигуряваме работни места; въвеждаме добри практики; подпомагаме местните общности; имаме задължения за рекултивация и ги изпълняваме съобразно най-високите съвременни стандарти. В същото време през последните няколко години сме обект на целенасочена кампания срещу целия ни отрасъл, която в услуга на едни или други интереси напълно пренебрегва ролята и значението му за икономиката на страната.

Важните аспекти на темата, които според нас трябва да присъстват във всяко едно нейно обсъждане, са следните:

Добивът на инертни материали е стратегическа стопанска дейност и осигурява практически незаменими за строителството материали, с които се изграждат домовете, обществените сгради, съоръженията и пътищата, които са част от съвременния ни живот.

„Холсим кариерни материали Пловдив“ АД добива и преработва подземни богатства – строителни материали - в границите на находище „Шишманци-2“ по силата на действащ концесионен договор, а през 2021 г. е получило разрешение за  търсене и проучване на „Шишманци-3“. За дейностите, свързани с проучването, е изготвен цялостен работен проект. С писмо, изх.№ НСЗП-417/13.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите дружеството ни е уведомено, че площ „Шишманци-3“ не попада в границите на защитени територии и защитени зони, а проектните дейности не попадат в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

В уведомлението до РИОСВ за инвестиционно намерение за площ “Шишманци-3” дружеството ни само е поискало да бъде извършен ОВОС, въпреки че площта на находището е под законовия минимум за задължителна процедура по ОВОС.

Находището на инертни материали край с. Шишманци съществува от 70-те години на миналия век. То е основен източник на суровини за все по-активно развиващата се строителна дейност в Пловдивския регион и обективен фактор за икономическия му просперитет.

Нашата кариера НЕ замърсява околната среда и НЕ вреди на здравето на хората:

В дейността си следваме най-високите стандарти за експлоатация и безопасност, както и всички приложими нормативни актове в страната. Това може да бъде потвърдено и доказано от протоколите от проверките на компетентните органи - МОСВ, МЕ и др., които осъществяват редовен контрол върху нашата дейност.

След срещата ни с жителите на селото преди по-малко от година бе извършена проверка от Министерството на енергетиката, която не установи никакви нарушения в действащото находище. В допълнение беше инициирано и измерване на фините прахови частици (ФПЧ) в селото с мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), като резултатите от измерванията са публично достъпни и за пореден път доказват, че дейността ни не носи вреда за въздуха над селото.

Добивът на кариерата се извършва чрез взривни дейности от външна компания, специализирана в областта на взривните дейности и обезпечаване безопасността на терена и населеното място. Самите взривове са с много нисък интензитет и шум и не могат да бъдат усетени от жителите на селото. Важно е да подчертаем, че тези дейности се извършват по 1 или максимум 2 пъти в месеца, за не повече от 10 секунди и категорично не влияят на здравината на постройките в селото. Доказателство за това са съществуващите сгради на самата кариера, които са в отлично техническо състояние.

Използването на съвременни методи и технологии за добив дава възможност за ограничаване на шумово и вибрационно въздействие, като тежестта на взривните работи се съобразява с отстоянието на най-близките обекти до кариерата. С цел да потвърдим пред местните институции безопасността и високите стандарти при извършване на взривни дейности в находището, в края на миналата година проведохме съвместно наблюдение в актуално време на взривни дейности с представители на Община Раковски.

На 15.04.2022 г. изпълнителното ръководство на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД проведе среща с обществеността на селото, на която пое няколко конкретни ангажимента. Към днешна дата всички поети ангажименти са изпълнени. Ето накратко кои са те:

В подкрепа на идеята за по-добрата пътна безопасност в селото изградихме 4 броя ограничители на скоростта (тип „легнал полицай“) (3 броя на ул. "Васил Левски "№ 2, 18, 29, и 1 на улица „6-та“, на около 45 метра преди кръстовището с републиканския път);

Осигурихме ежедневно миене на асфалтовия път към кариерата със собствен ресурс (водоноска), включително и миене на първите откъм кариерата улици на селото, при необходимост;
В отговор на искането на местната общност за подобряване на инфраструктурата осигурихме материалите за ремонт на тротоара пред кметството, както и на нарушени улични настилки.

През всичките тези години работа в находището винаги сме били отговорни и прозрачни пред хората от с. Шишманци и с готовност сме откликвали на необходимостта от материална или друга помощ за справянето им с различни природни бедствия, реализиране на местни проекти и други. Освен споменатите в т. 5 по-горе инвестиции в подкрепа на местната общност, друго скорошно мероприятие, които проведохме съвместно с представители на местната общност, беше през юни 2022 г., когато с младежи от фондация "Да Джипси Проджект" и с участието на кмета на с. Шишманци засадихме 170 бр. кипариси по протежението на общинския път, който свързва кариерата и републиканския път, част от които впоследствие за съжаление станаха обект на вандалско посегателство.

Рекултивацията на находищата е обезпечена финансово съгласно изискванията на сключения концесионен договор, което гарантира тяхното изпълнение. В специална доверителна сметка редовно се заделят суми с предназначение само и единствено рекултивация на находищата след приключване на добивните дейности на кариерата. В отработените кариерни участъци вече е започната рекултивация и тя ще продължи да се изпълнява съобразно одобрения от Министерството на енергетиката план.

 

В заключение заявяваме, че дружеството ни категорично се противопоставя на използването на нашата дейност в политически агитации и предизборни кампании.