„Горска класна стая“ край Клисура

05 Юни 2024 11:58

 

Учениците от специалност „Горско стопанство и дърводобив“ от Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“, гр. Клисура участваха в „Горска класна стая“.

Събитието беше организирано от Регионална дирекция по горите - Пловдив, съвместно с ТП “ДГС Клисура“ и е част от националната кампания на Изпълнителна агенция по горите „Горска класна стая“ -мероприятие за запознаване на подрастващите с общи понятия в горското стопанство, стопанисването на горите и популяризиране на лесовъдската професия.

Настоящите и бъдещи лесовъди посетиха насаждения в землището на с. Розино, където учениците се запознаха с начина, методите за маркиране и инструментите за измерване на височината, диаметъра и пълнотата на насажденията. Бяха им показани клупа и висотомер, с които децата имаха възможност практически да боравят, както и контролна горска марка.

 

Младите хора се запознаха с предпоставките и необходимостта от провеждане на предвиденото лесовъдско мероприятие – сеч и извоз на дървесина до временен склад, нейното измерване и транспортиране, както и необходимите документи за съответните дейности: позволително за сеч и извоз и превозен билет.

 

Бъдещите лесовъди научиха също така и за проведено през тази година залесяване с черен бор и зимен дъб на опожарено иглолистно насаждение върху площ от 151 дка, извършено с меча на Колесов. На гимназистите бяха разяснени и мерките за защита на горите от пожари.

 

С показаните им нагледни примери бъдещите лесовъди научиха, че една от важните характеристики на гората е да се възстановява и самостоятелно, стига да се стопанисва правилно, с полагане на много грижи, любов и висок професионализъм.

Кампанията „Горска класна стая“, ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна с над 40 събития в рамките на две седмици.

Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури
и в нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски смеконтролни станции.